Privacy Policy

Wij, Tech2B B.V., dragen er zorg voor dat we persoonsgegevens verwerken op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, in overeenstemming met toepasselijke privacy wet- en regelgeving (waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming). Middels dit privacy statement informeren we u graag over onder andere de persoonsgegevens die we verwerken, de doelen van deze verwerkingen, eventuele ontvangers van persoonsgegevens en uw rechten op grond van de wet.

Om gebruik te kunnen maken van de dienstverlening van Tech2B, moet u uw bedrijf als gebruiker aanmelden door een account aan te maken. In dit kader wordt u gevraagd om bepaalde (persoons)gegevens in te vullen, waaronder voor- en achternaam, geslacht, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer. Tech2B verwerkt deze persoonsgegevens om het bedrijfsaccount aan te maken en om ervoor te zorgen dat (na betaling) gebruik gemaakt kan worden van de dienstverlening die Tech2B biedt via haar website en platform (“website”). De verwerking van uw persoonsgegevens in dit verband is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of uw werkgever als bedrijf partij is.

 Om ervoor te zorgen dat u kunt communiceren met andere geregistreerde gebruikers op de website, kan Tech2B uw contactgegevens verwerken. De verwerking van deze persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Tech2B, namelijk om samenwerking en communicatie tussen gebruikers mogelijk te maken. Tech2B analyseert ook gebruikersinteracties die plaatsvinden op de website. In dit kader wordt bijvoorbeeld bijgehouden welk email adres gebruik maakt van bepaalde functionaliteiten op de website. Deze gegevens worden verwerkt in het kader van het gerechtvaardigd belang van Tech2B, om (gebruik van) de website te optimaliseren.

Tech2B verstuurt communicatie per email omtrent producten en diensten van Tech2B die voor u als gebruiker interessant zijn, om u op de hoogte te houden van activiteiten van Tech2B. Deze berichten worden enkel naar u verstuurd als u een bestaande gebruiker bent, of als u heeft aangegeven dat u deze berichten graag ontvangt. De verwerking van uw persoonsgegevens in dit kader is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Tech2B om (potentiële) gebruikers of klanten te informeren over relevante ontwikkelingen. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze berichten.

Tech2B verwerkt ook persoonsgegevens van sollicitanten, namelijk naam, e-mailadres en mogelijk aanvullende gegevens die de sollicitant zelf verstrekt (al dan niet via een CV) aan Tech2B. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van Tech2B en/of de (impliciete) toestemming van de sollicitant.

Tech2B geeft persoonsgegevens door aan derde partijen, te weten dienstverleners die de website of bepaalde functies op de website ondersteunen. Voorbeelden hiervan zijn de hosting provider van de website (Amazon Web Services), de partij die de chatfunctie op de website faciliteert (CometChat) en de partij die de abonnementsbetalingen verzorgt (Stripe). Binnen onze organisatie maken we geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming op basis van de verwerking van persoonsgegevens.

We beveiligen de persoonsgegevens die we verwerken zorgvuldig, en sluiten waar nodig verwerkersovereenkomsten met door ons ingeschakelde derde partijen die persoonsgegevens in onze opdracht verwerken. We bewaren persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is in het kader van het doel van de verwerking.

Op grond van de AVG heeft u als betrokkene recht op inzage in de persoonsgegevens die we over u verwerken. Tevens heeft u recht op rectificatie van deze gegevens (bijvoorbeeld indien ze onjuist zijn), en onder bepaalde omstandigheden ook recht op verwijdering van de gegevens en/of beperking van de verwerking van de gegevens (bijvoorbeeld indien ze niet langer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden). U kunt eerder gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken, en ook bezwaar maken tegen een verwerking vanwege specifieke redenen. Tot slot heeft u recht op overdraagbaarheid van uw gegevens.

Indien u een verzoek tot uitoefening van bovenstaande rechten wil uitoefenen, kunt u dit verzoek richten tot info@tech2b.cc. We reageren uiterlijk binnen vier weken op inkomende verzoeken. Mocht u klachten hebben over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens:

Tech2B B.V.
Fabrieksweg 3
5531PP Bladel
info@tech2b.cc