Terms and Conditions

Tech2B B.V. (hierna: “Tech2B”) is een besloten vennootschap, statutair gevestigd in Bladel en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 74966405. Tech2B is de eigenaar en exploitant van de website ‘www.tech2b.cc’.

Als een Gebruiker een vraag heeft over deze Algemene Voorwaarden of om een andere reden contact met Tech2B op wil nemen, kan een mail worden gestuurd naar support@tech2b.cc.

Artikel 1 - Algemeen
 1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: “de Voorwaarden”) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website, het account en Abonnement.
 2. Tech2B zal de Voorwaarden op verzoek kosteloos toezenden. De Voorwaarden zijn ook beschikbaar op de Website.
 3. Afspraken die afwijken van deze Voorwaarden zijn alleen geldig indien Tech2B deze afspraken schriftelijk met de Gebruiker is overeengekomen.
 4. Indien een deel van de Voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
 5. Beschrijvingen van de diensten van Tech2B op websites, in brochures en in vergelijkbare promotiemiddelen hebben niet het karakter van een toezegging of een kwaliteits- of andere garantie.
 6. De Gebruiker zal alleen worden toegelaten tot de Website en kan enkel gebruik maken van de Website en de Dienst(en) als de Voorwaarden door de Gebruiker zijn geaccepteerd.
Artikel 2 – Definities

 Dienst(en):                  het aanbieden door Tech2B van een IT-systeem dat één of meerdere bedrijfsprocessen van Gebruiker ondersteunt en/of het gebruik van de Website.

Gebruiker:een natuurlijke persoon, een rechtspersoon of een rechtsbevoegde personenvennootschap, die door middel van het verrichten van een rechtshandeling zijn of haar commerciële activiteit of zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent.

Abonnement:              het abonnement tussen Tech2B en Gebruiker, op basis waarvan Gebruiker toegang krijgt tot bepaalde onderdelen van de Website. Gebruiker kan meerdere accounts aanmaken binnen zijn Abonnement.

Storingen:                   beperkingen, belemmeringen, uitschakelingen, onderbrekingen en andere storingen die zich voordoen bij gebruik van de Website of Diensten.

Website                       de website www.tech2b.cc, het platform (de applicatie omgeving waarvoor de Gebruiker moet inloggen) waarop vraag en aanbod binnen de maakindustrie bij elkaar worden gebracht, waarmee de Gebruiker gebruik kan maken van de Diensten van Tech2B en in contact kan komen met andere Gebruikers.

Artikel 3 - De Website
 1. Het doel van de Website is een digitaal platform te bieden binnen de maakindustrie, waarin makkelijk en overzichtelijk vraag en aanbod naar technische onderdelen of diensten kunnen worden gekoppeld. Gebruikers van de Website kunnen informatie met elkaar uitwisselen en opdrachten aan elkaar verstrekken via de Website. Daarnaast kunnen Gebruikers hun eigen bedrijfsprofiel op de Website plaatsen met inachtneming van de door Tech2B gestelde eisen met betrekking tot vorm en inhoud.
 2. Tech2B heeft uitsluitend een faciliterende rol, en is geen partij bij tussen Gebruikers gesloten overeenkomsten, opdrachten of andere vormen van samenwerking. Tech2B is niet verantwoordelijk voor het handelen of nalaten van de Gebruikers ten opzichte van elkaar door middel van of in verband met de Website. Tech2B is geen partij bij afspraken die Gebruikers onderling maken.
 3. Wanneer een Gebruiker een conflict krijgt met een andere Gebruiker dienen partijen dit conflict zelf op te lossen.
 4. Tech2B is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) de Website aan te passen dan wel de Diensten te beëindigen. Tech2B zal zich inspannen om een beëindiging van (een gedeelte van) de Diensten tijdig aan te kondigen.
Artikel 4 - Gebruiksregels van de Website
 1. Gebruiker mag de Website niet op een dusdanige wijze gebruiken dat daardoor Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving geschonden wordt.
 2. Gebruiker mag het volgende niet via de Website verspreiden:
  • pornografische filmpjes, afbeeldingen of andere media met een erotische inhoud;
  • teksten of afbeeldingen die beledigend, racistisch, discriminerend of haatzaaiend zijn;
  • ongevraagde reclame (spam);
  • foute of misleidende informatie; en
  • virussen, malware, spyware of andere software die bedoeld is om schade aan computers van ons of andere gebruikers aan te richten.
 3. Gebruiker mag geen account aanmaken onder de naam van iemand anders of zich op een andere manier voordoen als iemand anders.
 4. Gebruiker is verplicht om de verkregen persoonsgegevens van andere Gebruikers geheim te houden en deze gegevens niet te misbruiken. Hierbij is Gebruiker verplicht om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) in acht te nemen.
 5. Indien Gebruiker een melding wil maken van misbruik van de Website door een andere Gebruiker, kan een bericht gestuurd worden naar support@tech2b.cc.
 6. Tech2B behoudt het recht om een Gebruiker (deels) van de Dienst uit te sluiten of toegang tot de Website te ontzeggen. Ook staat het Tech2B vrij om accounts te verwijderen of beperkende maatregelen op te leggen. Als Tech2B ervoor kiest om een Gebruiker geen toegang meer te verlenen of om een account te verwijderen, is Tech2B niet aansprakelijk voor eventuele schade die daaruit voortvloeit.
Artikel 5 - Beschikbaarheid en wijziging van de Website
 1. Tech2B streeft er naar om Storingen op de Website te voorkomen. Tech2B garandeert niet dat de Website te allen tijde en zonder Storingen toegankelijk is. Gebruiker aanvaardt dat Tech2B niet aansprakelijk is voor schade die het gevolg is van of voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de Website.
 2. Tech2B is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of de toegang tot de Website te beperken indien dit noodzakelijk of wenselijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website of de Diensten, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Tech2B ontstaat. Tech2B is niet gehouden om Gebruikers vooraf te informeren over een dergelijke onderbreking, maar zal dit wel proberen voor zover mogelijk.
 3. Tech2B maakt gebruik van technische beveiligingsmaatregelen om de Website en achterliggende systemen te beschermen tegen malware en onbevoegde inhoud van derden (bijvoorbeeld virussen, Trojaanse paarden, spam en andere malware). Deze maatregelen omvatten het gebruik van filtersystemen op plaatsen waar deze systemen bijzonder nuttig zijn voor de bescherming van telecommunicatie- en dataverwerkingssystemen.
 4. Tech2B kan de Website en beschikbare (al dan niet gratis) functies wijzigen. Indien deze wijzigingen leiden tot een upgrade van de wezenlijke functionaliteit van de Dienst en/of de Website heeft Tech2B het recht de Gebruikers hier een vergoeding voor te vragen.
 5. Tech2B heeft het recht een gratis functie op de Website en/of van de Dienst om te zetten in een betaalde functie en Gebruiker hier een vergoeding voor te vragen.
Artikel 6 - Gebruikersaccount
 1. Gebruiker garandeert dat alle informatie in zijn/haar account op de Website volledig en accuraat is. Gebruiker erkent dat de juistheid en volledigheid van de informatie in zijn/haar account van belang is voor de werking van de Website.
 2. Gebruiker dient de inloggegevens van diens account af te schermen voor anderen en het wachtwoord geheim te houden. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar account op de Website. Gebruiker dient zelf het toezicht te houden over (gebruik van) zijn account.
 3. Indien Gebruiker het idee heeft dat diens account wordt misbruikt, meldt Gebruiker dit zo snel mogelijk bij Tech2B support@tech2b.cc. Tech2B zal na de melding gepaste maatregelen nemen.
 4. Als Tech2B een gegronde verdenking van onbevoegd gebruik van het gebruikersaccount van de Gebruiker heeft, dan behoudt Tech2B zich het recht voor om noodzakelijke maatregelen te treffen en in het bijzonder de toegang tot het betreffende gebruikersaccount tijdelijk of permanent te blokkeren. Als het gebruikersaccount door schuld van de Gebruiker onrechtmatig door derden gebruikt wordt, dan is de Gebruiker verplicht om de ontstane schade ongedaan te maken en op gepaste wijze te vergoeden. De kosten die door dit gebruik ontstaan, zijn voor de rekening van Gebruiker.
Artikel 7 – Prijzen en Abonnementen
 1. Tech2B biedt Gebruikers verschillende soorten Abonnementen aan (het Iron-, Silver- en Gold Abonnement). Op de Website worden de verschillende abonnementsvormen beschreven, inclusief specificaties en prijzen per abonnementsvorm.
 2. Het Abonnement tussen Tech2B en de Gebruiker, die de Gebruiker het recht geeft op publicatie van een bedrijfsprofiel, van een vrij te kiezen aantal interactieve advertenties en van inzage van de profielen en advertenties van andere Gebruikers op de Website wordt gesloten zodra Tech2B de ingevoerde toegangsgegevens activeert.
Artikel 8 - Looptijd en beëindiging van het Abonnement
 1. Abonnementen tegen vergoeding hebben in eerste instantie betrekking op de door de Gebruiker geboekte periode. Daarna worden Abonnementen tegen vergoeding automatisch met dezelfde termijn verlengd tenzij het betreffende Abonnement binnen de overeengekomen termijn wordt opgezegd, dan wel binnen een maand voor het einde van de termijn schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd als er geen sprake is van een Abonnement. De datum waarop de mededeling via e-mail of per normale post doorgezonden wordt, is doorslaggevend voor het naleven van de termijn.
 2. Tech2B heeft het recht om het Abonnement zonder mededeling aan de Gebruiker per direct te beëindigen en de toegang van de Gebruiker tot de Website te blokkeren, als Gebruiker zich niet houdt aan de Gebruikersregels (artikel 4) of andere delen van deze Voorwaarden.
Artikel 9 - Toegangsgegevens
 1. De toegangsgegevens van Gebruiker zijn vertrouwelijk. De Gebruiker mag de toegangsgegevens uitsluitend delen met eigen medewerkers voor bedrijfsdoeleinden, mits de Gebruiker zijn medewerkers daarbij verplicht om deze Voorwaarden in acht te nemen.
 2. De Gebruiker wordt aangeraden een wachtwoord te kiezen dat op basis van de stand van de techniek zo veilig mogelijk is en alle noodzakelijke maatregelen te treffen om het wachtwoord te beschermen tegen gebruik door onbevoegden.
Artikel 10 - Aanvraag van de Gebruiker
 1. Tech2B biedt Gebruikers de mogelijkheid om zich en hun onderneming te presenteren in het kader van het door Tech2B beschikbaar gestelde profiel. De Gebruiker heeft het recht om aanvragen en offertes voor productie te plaatsen. Voor dit doel kan de Gebruiker gegevens, tekst, foto's, video's en dergelijke gebruiken.
 2. De Gebruiker heeft het recht om aanvragen op elk moment te publiceren, te deactiveren of te wissen, gebruikmakend van de desbetreffende functies op de Website.
 3. Tech2B heeft het recht om de inhoud van de aanvragen in overeenstemming met wettelijke voorschriften te gebruiken voor eigen analyse van markt- en gebruikersgedrag.
 4. De Gebruiker garandeert dat hij over de vereiste rechten beschikt voor alle door hem op de Website weergegeven of ter beschikking gestelde inhoud.
 5. Tech2B heeft het recht om door een Gebruiker geplaatste inhoud te blokkeren als de verdenking bestaat, dat de betreffende inhoud in strijd is met de wet, met deze Voorwaarden of met de rechten van derden.
Artikel 11 - Geheimhouding

Tech2B is verplicht alle vertrouwelijke informatie van een Gebruiker geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' wordt verstaan: alle informatie waarvan de Gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit.

Artikel 12 - Toestemming voor het gebruik van informatie, inhoud en metagegevens
 1. Op basis van informatie op de Website ondersteunt Tech2B de Gebruikers en de branche met brancherelevante metagegevens, die als basis kunnen dienen voor het aansturen van de verkoop en voor investeringsbeslissingen. Tot metagegevens behoren in het bijzonder gegevens over het soort bedrijf (bijvoorbeeld een producent, fabrikant of inkoper), de plaats en regio van de onderneming, het aantal medewerkers, de soorten aangeboden producten en diensten respectievelijk de gebruikte technieken (bijvoorbeeld boren, draaien, frezen, ultrasoon-bewerking), sector (bijvoorbeeld aandrijf- en transmissietechniek, mijnbouw, chemietechniek) en soort materiaal (bijvoorbeeld acryl, rvs, glaskeramiek), gegevens over de orderstatistiek (onder andere gediversifieerd volgens sector, gebruikte techniek, gebruikt materiaal en grootte van het werkstuk).
 2. Tech2B genereert de metagegevens op basis van gegevens die doorgaans openbaar van aard zijn en geen bedrijfs- of zakengeheim vormen. Individuele gegevens, zoals de inhoud van een overeenkomst bij een opdracht (bijvoorbeeld contractpartners, omvang van de opdracht, prijzen) worden door Tech2B vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden doorgegeven. Tech2B zal bij het verzamelen en toepassen van metagegevens eveneens handelen in overeenstemming met het privacy statement van Tech2B. Gegevens over de persoon en contactpersoon van de Gebruiker vormen geen bestanddeel van de metagegevens, tenzij het hierbij tevens om publiekelijk toegankelijke gegevens van de onderneming gaat (bijvoorbeeld als de Gebruiker een directeur is en hij het publiekelijk toegankelijke telefoonnummer of e-mailadres aangeeft). Metagegevens die gebaseerd zijn op gedrag van de Gebruikers (bijvoorbeeld hoe vaak Gebruikers interesse hebben voor bepaalde ondernemingen of diensten), worden anoniem verzameld. Er worden dus geaggregeerde waarden verzameld, waaruit geen conclusies over afzonderlijke gebruikers getrokken kunnen worden.
 3. De Gebruiker verklaart zich ermee akkoord dat de gegevens die hij op de Website invult, gebruikt worden voor het genereren en toepassen van metagegevens voor de voornoemde doeleinden, en aan andere Gebruikers en partners van Tech2B ter beschikking gesteld mogen worden. De Gebruiker verklaart dat de gegevens die als basis dienen voor de metagegevens geen bedrijfs- of zakengeheim vormen en verklaart dat hij het recht heeft om de gegevens op de Website van Tech2B in te vullen.
Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
 1. Tech2B is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die Gebruiker lijdt als gevolg een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Tech2B. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: de kosten die de Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Tech2B jegens hem te herstellen, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade.
 2. De totale aansprakelijkheid van Tech2B voor directe schade is beperkt tot maximaal EUR 10.000.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Tech2B voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winst- en omzetderving en bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Tech2B niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van Gebruiker, die is veroorzaakt door een andere Gebruiker of derden, die (al dan niet) gebruik maken van de Website en/of de Diensten.
 4. Gebruiker vrijwaart Tech2B voor alle schade en kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade als gevolg van aanspraken van derden, die Tech2B lijdt en die voortvloeien uit het gebruik van de Website door Gebruiker (inclusief het delen van informatie en/of auteursrechtelijk beschermde informatie op de Website) of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van deze Voorwaarden door Gebruiker.
Artikel 14 - Privacy Policy

Tech2B verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie verwijst Tech2B naar de Privacy Policy, te vinden op de Website.

Artikel 15 - Intellectueel eigendom
 1. Gebruiker mag de inhoud van de Website en informatie van andere Gebruikers niet delen, verkopen of exploiteren, op welke manier dan ook.
 2. Door gebruik te maken van de Website en Dienst(en) geeft Gebruiker Tech2B het recht om het merk en logo van de Gebruiker te gebruiken ten behoeve van commerciële uitingen van Tech2B.
 3. Gebruiker is rechthebbende of licentiehouder ten aanzien van de informatie die door hem op de Website wordt geplaatst of ter beschikking wordt gesteld. Tech2B heeft het recht om de informatie die door Gebruiker op de Website wordt geplaatst of ter beschikking wordt gesteld, te gebruiken om de Website en Diensten te kunnen leveren.
Artikel 16 - Geschillen
 1. Op deze Voorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Voorwaarden worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Oost-Brabant.
Artikel 17 - Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden
 1. Tech2B heeft het recht om deze Voorwaarden te wijzigen. De meest actuele versie van de Voorwaarden is op de Website te vinden. Tech2B zal de Gebruiker voorafgaand aan het inloggen de nieuwe Voorwaarden tonen.
 2. Als Gebruiker gebruik blijft maken van de Website nadat aan hem/haar de gewijzigde Voorwaarden zijn getoond, accepteert hij daarmee de gewijzigde Voorwaarden. Als Gebruiker bezwaar maakt, dan kan Tech2B naar keuze het Abonnement voortzetten onder de tot dan toe geldende Voorwaarden of bij ontvangst van een bezwaar het Abonnement opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 (één) maand per einde van de betreffende kalendermaand.
 3. Tech2B heeft in het bijzonder in de volgende gevallen het recht om de Voorwaarden te wijzigen:
 • wanneer de wijziging ertoe dient om de Voorwaarden in overeenstemming te brengen met het toepasselijke recht, in het bijzonder wanneer de geldende rechtspositie verandert;
 • wanneer nieuwe diensten door Tech2B of elementen van diensten, alsmede technische of organisatorische processen een beschrijving in de Voorwaarden vereisen.